К? теу немесе геморрой

Ел арасында “?зі? де к? ре алмайтын ауру” – деп атайды б? л кеселді : «Ауруды? е? жа? сысы –?ышыма,?асы? ан сайын жаны? кіреді. Е? жаманы – геморрой, не? зі? к? ре алмайсы?, не бас? алар? а к? рсете алмайсы?».

Геморрой – к? рделі ауруларды? бірі. Егер, тік ішекті? аузы к? йдіріп ауыртса, дуылдап? ышып шыдатпаса,?лкен д? ретке отыр? анда ашы??ызыл т? сті? ан тамшыласа, б? л геморрой ауруы пайда болды деген с? з. Осы к? ні геморройдальды? к? к тамырларды?, я? ни к? тенішек к? к тамырларыны??антала? ан т? йіндер т? зіп, оны? жан? а батар ауру ша? ыра отырып ке? уін біз геморрой деп атап ж? рміз.

Геморрой – сырт? ы ж? не ішкі болып екіге б? лінеді. Сырт? ы геморрой сырт? ы т? йнектерді? ішекті? аузын? ысып т? р? ан б? лшык еттерді? етек т? сында? ы к? к тамырды? за? ымдануы салдарынан туындайды. Сонды? тан оны бай? ау? иын емес. Ішкі т? йнектер керісінше тік ішекті? ысып т? р? ан б? лшы? етті??сті? гі т? сында? ы к? ктамырды? за? ымдануы себепті пайда болады. Ішекті? ішкі жа? ында т? р? анды? тан олар к? зге к? рінбейді. «Анатомиялы? т? р? ыдан ал? анда б? л екі т? йнекті? бір-бірінен айырмасы жо?. Ішкі т? йнек те, сырт? ы т? йнек те к? кшіл -?ыз? ылт т? сті,?стінен сауса? пен бас? анда был? ылдап т? рады. Сыртта? ы т? йнек к? біне ішкі т? йнекпен бірге пайда болады. Ал ішкі т? йнек? з алдына б? лек те т? зіле береді», – дейді д? рігерлер.

Геморрой ауруы к? бінесе мынадай себептерден туындайды екен:

Біріншіден, тік ішекті?, я? ни к? тенішекті? аса к? п тарайтын б? л сыр? ат? а к? бінесе к? к тамыр? абыр? асыны? ж? ре келе пайда бол? ан? згерістері,?ан тамыры ??рылымыны??лсіздігі себеп болады.

Екіншіден, ішті? созылмалы? атуыны?, бір орында тапжылмай отыратын ж? мысты? салдарынан,

?шіншіден, ащы тама? ты к? п т? тыну мен тойа тама? тануды??серінен болса,

Т? ртіншіден, ара?- шарап? а? атты? уестік осы ауру? а о? ай шалды? тырады екен.

Геморройды? мынадай белгілері бар:

Ауыр? ан адам д? ретке отыр? ан кезде? атты? иналады. К? тенішек т? йіні кеселі ас? ын? ан кезде тік ішектен? ан кетеді. Ауруды? ас? ынуы к? бінесе осылай білінеді. Дегенмен, геморрой зардабы тек? ан кетумен шектелмейді. Емделмеген жа? дайда к? тенішек т? йіндері? абынып, ол? ан тамырларыны??абынуына алып келеді. М? ндай кезде к? тенішектегі т? йіндер ісініп, катайып,?атты ауырады,?айта-кайта д? ретке отыр? ы? келгендей алдамшы сезім пайда болады. Д? ретке отыр? ан кезде ауырсыну сезімі б? рын? ыдан бетер к? шейеді, кейде тіпті дене? ызуы да к? теріліп кетеді. Ас? ыну екі ба? ытта дамиды. Оны? ал? аш? ысында к? тенішектегі т? йіндер біресе? абынып, ісініп, біресе басылып, а? ыры іші? анды ірі? ге толып, кейін ол жарылып, орынын тесік немесе тілік т? ріндегі жара? ат басады. Б? л жара? атты? ауруы б? рын? ы т? йіннен г? рі жан? а батып, азап? а салады.

Геморройды? ас? ынуыны? екінші т? рі,?ан азды? сыр? атын тудырады.?ан кетуі салдарынан т? ндегі темір элементі азаяды. Та? ы бір айта кететін жайт, к? тенішекті? ішкі жа? ында? ы т? йіндерді? ас? ынуы оны? аузында? ы шырышты? абатты? сыпырылып т? суіне, т? йіндер орныны? ??рысып, жиырылуына? келіп со? ады. М? ны? ая? ы коп? ан кетуге? ласады. Сондай-а?, ішкі жа? ында? ы т? йіндер к? тенішекті? аузынан сырт? а шы? ып, б? лтиып т? рады. Б? л к? тенішек аузын за? ым? а? шыратады.

Геморрой ауруына? андай ем т? рлерін жаса? ан абзал?

Б? гінгі медицина б? л сыр? ат? а шалды??анда е? алдымен ем д? мдік (диета) т? ртіп пеп тазалы? са? тау керек дегенді айтады. Я? ни, т? мендегі бірнеше т? рлі т? ртіп бойынша ж? ру керектігін ескертеді:

  • Д? ретке ж? йелі т? рде отырып, н? жісті іште са? тамай, ішекті босатып т? ру шарт.
  • Алкогольден, кофеден тыйылып, ащы та? амды жемеуге тырысу керек.
  • Д? рет ж? рмей, іш? ат? ан кезде іш ж? ргізетін д? рі-д? рмек ішуге болмайды.?йткені олар ішекті? абыну? а? шыратуы м? мкін. Оны? орнына аздап парафин майын? рттап жібері? із.

Криотерапия немесе криохирургия сыр? атты емдеуді? негізгі т? рлеріне жатады. Ол к? тенішектегі т? йіндерді суы? пен то? азытып алып тастау. Б? л ма? сат? а с? йытыл? ан азот,?те сал? ын температурада? ы бас? а да газдар? олданылады. Криохирургияны? е? жа? сы жері ауыртпай, жан? а тимей жасалады? рі аурухана? а жатуды? ажет етпейді. Бірак, т? йіндер ота жасала сал? анда кетіп? алмайды. Олар 5-6 к? ннен кейін? ызарып, ісінеді, с? йтіп екі аптаны? ішінде? ана біржола айы? ады. Криохирургияны геморройды? барлы? т? рлерінде? олдану? а болмайды, оны емдеуші д? рігер аны? тайды.

Ем-домнан еш? нім болма? анда, т? йінді хирургиялы? жолмен алып тастау? а тура келеді. Геморрой ауруы тым? ор? ынышты емес, біра?, са? танбаса к? рделі ауру? а апарып со? ады. Е? жа? сысы, аурып ем іздегенше, аурмайтын жол іздегеніміз абзал.

  • Меню